6ES7231-4HD32-0XB0 SIMATIC S7-1200 ANALOG INPUT, SM 1231 4AI

Model: 6ES7231-4HD32-0XB0 Analog Input SM 1231 4 AI, +/-10 V +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC)
MODEL: S7-1200 6ES7231-4HD32-0XB0 SIMATIC S7-1200 ANALOG INPUT, SM 1231 4AI 

1. Tổng Quan Về Các Module Mở Rộng (6ES7231-4HD32-0XB0)

Module Chỉ ngõ vào Chỉ ngõ ra Kết hợp In/Out
Module tín hiệu (SM) Kiểu số 8 x DC In 8 x DC Out
8 x Relay Out
8 x DC In / 8 x DC Out
8 x DC In / 8 x Relay Out
16 x DC In 16 x DC Out
16 x Relay Out
16 x DC In / 16 x DC Out
16 x DC In / 16 x Relay Out
Kiểu tương tự 4 x Analog In
8 x Analog In
2 x Analog In
4 x Analog In
4 x Analog In / 2 x Analog Out
Bảng tín hiệu (SB) Kiểu số _ _ 2 x DC In / 2 x DC Out
Kiểu tương tự _ 1 x Analog In _
Module truyền thông (CM) RS485 RS232

Các Bảng Tín Hiệu

Một bảng tín hiệu (SB) cho phép người dùng thêm vào I/O cho CPU. Người dùng có thể thêm một SB với cả I/O kiểu số hay kiểu tương tự. SB kết nối vào phía trước của CPU.

 Các LED trạng thái trên SB

‚ Bộ phận kết nối nối dây của người dùng có thể tháo ra

Các Module Tín Hiệu 

Người dùng có thể sử dụng các module tín hiệu để thêm vào CPU các chức năng. Các module tín hiệu kết nối vào phía bên phải của CPU.

 Các LED trạng thái dành cho I/O của module tín hiệu

‚ Bộ phận kết nối đường dẫn

ƒ Bộ phận kết nối nối dây của người dùng có thể tháo ra

Các Module Truyền Thông

Họ S7-1200 cung cấp các module truyền thông (CM) dành cho các tính năng bổsung vào hệ thống. Có 2 module truyền thông: RS232 và RS485.

  CPU hỗ trợ tối đa 3 module truyền thông

  Mỗi CM kết nối vào phía bên trái của CPU (hay về phía bên trái của một CM khác)

  Các   LED   trạng   thái   dành   cho module truyền thông

‚  Bộ phận kết nối truyền thông

DHID – Challenge for the Better